<strong id="m0bla"><delect id="m0bla"></delect></strong>
<form id="m0bla"></form>

  <s id="m0bla"></s>
 1. Sorunlar? ??zme: Her Seferinde Bir Hata

  Solvusoft bir ideal ile kuruldu: ortalama bilgisayar kullan?c?lar?na en sinir bozucu bilgisayar sorunlar?n? ??zmek i?in yard?mc? rehberler ve yaz?l?mlar sa?lamak.


  Solvusoft, en yüksek yeterlilik ve ustal?k seviyesine ula?arak, Microsoft taraf?ndan ?nde gelen Ba??ms?z Uygulama Sat?c?s? olarak tan?nmaktad?r. Solvusoft'un Microsoft'la Silver Sertifikal? ?? Orta?? olarak yak?n ili?kisi, Windows i?letim sistemlerinde, performans i?in optimize edilmi? s?n?f?n?n en iyisi yaz?l?m ??zümleri sunmam?z? sa?lar. Daha fazla bilgi edinin  Happy Couple on Computer

  Bilgisayar?n?z?n gücünü ortaya ??karmaya haz?r m?s?n?z?

  Kapsaml? kullan?m? kolay yaz?l?m seti, performans? en yüksek seviyeye ??kart?p bilgisayar?n?z?n gizli potansiyelini ortaya ??karman?z? sa?lar.


  Yaz?l?m katalo?umuzu inceleyin 

  Hangi problemi ??zmenize yard?m edelim?

  Yaz?l?m?m?z, insanlar?n en yayg?n bilgisayar sorunlar?n? ??zmelerine yard?mc? olmak i?in ?zel olarak tasarlanm??t?r.


  WinThruster

  Bilgisayar?m?n genel performans?n? optimize edip iyile?tir.

  Daha fazla bilgi edinin

  DriverDoc

  Eski sürücülerimi güncelle?tir ve donan?m i?levselli?ini en üst düzeye ??kart.

  Daha fazla bilgi edinin

  FileViewPro

  Ana program olmadan dosya türlerini a? ve g?rüntüle.

  Daha fazla bilgi edinin  WinSweeper

  ?nemsiz verileri temizle ve gizlili?imi koru.

  Daha fazla bilgi edinin

  Spaceseeker

  Sabit sürücü alan?m? temizle.

  Daha fazla bilgi edinin


  Bilgisayar Sorun Giderme K?lavuzlar?


  Windows 10

  Microsoft Windows 10 i?in En ?yi K?lavuz

  Ba?lat menünüzü ?zelle?tirme gibi basit meselelerden Mavi Ekran problemini düzeltmek i?in karma??k ??zümlere kadar - her türlü sorunda yan?n?zday?z! K?lavuzlar kapsaml?, kan?tlanm??, takip edilmesi kolay ve sürecin her ad?m?nda size yol g?sterecek faydal? ekran g?rüntüleri ile desteklenmektedir. K?lavuzu G?rüntüle

  Windows 8

  Microsoft Windows 8 i?in En ?yi K?lavuz

  Windows 10 sürümümüze benzer ?ekilde, Windows 8 sorun giderme k?lavuzumuz, kar??la?aca??n?z en yayg?n ve sinir bozucu sorunlar?n ??zümü i?in ad?m ad?m talimatlar sunmaktad?r. Ayr?ca, Windows 8 deneyiminizi en üst düzeye ??karmak i?in baz? de?erli ipu?lar? ve püf noktalar? ??reneceksiniz. K?lavuzu G?rüntüle

  Di?er Yard?mc? Kaynaklar


  Dosya Uzant?lar? Ansiklopedisi

  Dosya Uzant?s? Ansiklopedimiz, bilgisayar dosya türleri hakk?nda internetteki en kapsaml? bilgi kayna??d?r. Bilinmeyen dosyalar?n?z hakk?nda bilgi arayabilece?iniz, bunlar? olu?turan geli?tiriciler hakk?nda bilgi edinebilece?iniz ve bunlar? a?mak i?in do?ru programlar? bulabilece?iniz 10.000'den fazla farkl? dosya uzant?s?ndan olu?an aranabilir bir veritaban?m?z var. Daha fazla bilgi edinin

  Kritik Dosya Dizini

  Eksik veya bozuk dosya mesaj?yla kar??la??rsan?z, inan?lmaz derecede rahats?z edici olabilir. Kritik program dosyalar?, k?tü ama?l? yaz?l?m bula?mas?yla yanl??l?kla silinebilir, ta??nabilir veya zarar g?rebilir. Bir program dosyas?yla ilgili bir problemle kar??la??rsan?z, eksik dosyan?z? 25 milyondan fazla dosyadan olu?an dizinimizde aray?p bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinin


  Ayg?t Sürücü Veritaban?

  Ayg?t sürücüleri, donan?m?n?z?n i?letim sisteminizle ve yaz?l?m?n?zla ileti?imi i?in kritik olduklar?ndan, do?ru sürücü sürümüne sahip olman?z elzemdir. Ayg?t Sürücüsü Veritaban?m?z, ayg?t?n?z i?in do?ru sürücüyü bulabilece?inizden emin olmak i?in 12.000.000'dan fazla sürücü i?ermektedir. Daha fazla bilgi edinin

  Sistem Hatas? Sorun Giderme

  ?ifreli Windows sistem hatas? mesajlar?yla kar??la?mak genellikle ?ok sinir bozucu olabilir. Neyse ki mavi ekran hatalar?, Ayg?t Y?neticisi hatalar? ve ActiveX hatalar? da dahil olmak üzere ?ok say?da yayg?n hata türleri i?in kapsaml? sorun giderme talimat? setleri olu?turduk. Daha fazla bilgi edinin  "Solvusoft, gümü? düzeyde bir ortak olarak, yaz?l?m geli?tirmede Microsoft'un en yüksek ?erefine ula?m??t?r." Daha fazla bilgi edinin  Yararl? Geli?mi? Analiz Ara?lar?


  Dosya Analiz Arac??

  Devrim niteli?inde Dosya Analizi Arac??, dosyan?zla ilgili her ayr?nt?y? tarar, analiz eder ve geri rapor eder. Patenti beklemede olan algoritmam?z dosyan?z? h?zla analiz eder ve bu bilgileri size dakikalar i?inde ??k, okunmas? kolay bir formatta sunar.

  Saniyeler i?inde, tam olarak hangi tür dosyan?z oldu?unu, dosyan?zla ilgili yaz?l?m program?n?, olu?turan yay?mc?y?, güvenlik emniyet durumunu ve ?ok ?e?itli di?er faydal? bilgileri ??renirsiniz.

  Dosyan?z? ?imdi Taray?n

  PERFMON Rapor Analizcisi

  "perfmon" raporunu kullanmak, ister yeni ba?layan olsun ister tecrübeli, her kullan?c? ?ok kolayd?r. ??in zor k?sm?, bilgisayar?n?z?n performans?n? art?rmak i?in sonu?lar? nas?l yorumlayaca??n?z? ve neler yapman?z gerekti?ini bilmektir. “Perfmon” raporu bi?imlendirmesi, Microsoft Sertifikal? Profesyoneller (MCP) d???nda hemen hemen herkes i?in ?ok kafa kar??t?r?c? ve yorumlanmas? zordur.

  Bu zorluk nedeniyle, bilgisayar bilgisinden ba??ms?z olarak her bilgisayar kullan?c?s? i?in Windows Performans ?zleyicisi raporunun sonu?lar?ndan faydalanmay? ü? kolay ad?mda kolayla?t?ran bir ara? olu?turduk.

  PERFMON Raporunuzu ?imdi Analiz Edin

  © Solvusoft Corporation 2011-2021. All Rights Reserved.


  男人狂躁进女人下面视频,日韩精品无码一本二本三本色,最新中文字幕av无码不卡,日本精品啪啪一区二区三区